دانلود ۷۰ جلسه سخنرانی دکتر حسن عباسی با موضوع غرب شناسی

http://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/wpradux9kwjwgreqfp85.jpg
  • دانلود ۷۰ جلسه سخنرانی دکتر حسن عباسی با موضوع غرب شناسی

عصر طبیعت گرایی(۱)
بخش اول از جلسه چهارم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «ارزیابی غرب از منظر شناخت شناسی، دوران طبیعت شناسی، آنتولوژی(هست شناسی) ؛ طبیعت گرایی فیلسوفان ملطی » (۳۷:۱۹)

حجم فایل : ۴٫۲۸ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر طبیعت گرایی(۲)
بخش دوم از جلسه چهارم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «تالس و بنیان همه چیز را آب دانستن، پارمنیدس، هراکلیوس،دموکریتوس؛ ماتریالیسم اول، اتمیسم، فیزیولوژیسم» (۴۹:۲۲)

حجم فایل : ۵٫۶۶ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چرا باید غرب را شناخت؟(۱)
بخش اول از جلسه اول سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی با موضوعات «غرب شناسی، ضرورت‌ها ؛ غرب شناسی در برابر شرق شناسی » (۲۱:۰۲)

حجم فایل : ۲٫۴۱ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چرا باید غرب را شناخت؟(۲)
بخش دوم از جلسه اول سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی با موضوعات «حوزه معرفت بشر در تقسیمات جغرافیایی، ماهیت و چیستی غرب، ادوار هشتگانه غرب » (۲۸:۲۷)

حجم فایل : ۳٫۲۶ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر خرافه گرایی(۱)
بخش اول از جلسه دوم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی با موضوعات« معرفت، مبنای طیف شناسی ادوار فرهنگی ؛ بررسی دیدگاه ویکو ؛ خرافه، جادو، توتم و.. در غرب نخستین» (۴۹:۱۸)

حجم فایل : ۵٫۶۵ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر خرافه گرایی(۲)
بخش دوم ازجلسه دوم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی با موضوعات« معرفت، مبنای طیف شناسی ادوار فرهنگی ؛ بررسی دیدگاه ویکو ؛ خرافه، جادو، توتم و.. در غرب نخستین» (۴۰:۴۵)

حجم فایل : ۴٫۶۷ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر اسطوره گرایی و اسطوره گری(۱)
بخش اول از جلسه سوم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی با موضوعات «ایلیاد و ادیسه نخستین متن مکتوب غرب ؛ اسطوره‌ها در ایلیاد و ادیسه ؛ اسطوره در غرب ؛ اسطوره‌های غرب» (۴۰:۵۹)

حجم فایل : ۴٫۶۹ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر اسطوره گرایی و اسطوره گری(۲)
بخش دوم از جلسه سوم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی با موضوعات «ایلیاد و ادیسه نخستین متن مکتوب غرب ؛ اسطوره‌ها در ایلیاد و ادیسه ؛ اسطوره در غرب ؛ اسطوره‌های غرب» (۴۰:۲۷)

حجم فایل : ۴٫۶۳ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر خرد گرایی(۱)
بخش اول از جلسه پنجم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «عقل گرایی اولیه در غرب، اپیستمولوژی ؛ معرفت فیثاغورسی، ریاضی ؛ سقراط، بقراط، افلاطون » (۴۲:۰۰)

حجم فایل : ۴٫۸۱ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر خرد گرایی(۲)
بخش دوم از جلسه پنجم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی با موضوعات «سوفسطائیان ؛ اومانیسم اول ؛ تصرف آتن به وسیله خشایار شاه ؛ شکست خشایار و تبدیل اتن به کانون اولیه تمدن غرب» (۴۷:۵۹)
حجم فایل : ۵٫۵ MB | دانلود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر خرد گرایی(۳)
بخش اول از جلسه ششم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «جنگ‌های پلونزی ؛ اسپارت و آتن ؛ افلاطون ؛ ارسطو ؛ اسکندر مقدونی» (۴۷:۱۰)

حجم فایل : ۵٫۴ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر خرد گرایی(۴)
بخش دوم از جلسه ششم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «جنگ‌های پلونزی ؛ اسپارت و آتن ؛ افلاطون ؛ ارسطو ؛ اسکندر مقدونی» (۳۸:۵۲)

حجم فایل : ۴٫۴۵ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر شیطان گرایی(۱)
بخش اول از جلسه هفتم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «انقلاب اسلامی و تقابل غرب با آن ؛ مؤلفه افسون زدایی در مدرنیته ؛ آمریکا شیطان بزرگ ؛ تلاش غرب در نسبت دهی شیطان به مقدسات اسلام ؛ سلمان رشدی و آیات شیطانی ؛ آرماگدون، هزاره‌گرایی و آخرالزمان در غرب ؛ پیشگویی‌های نوسترآداموس ؛ مهدویت » (۴۵:۲۳)

حجم فایل : ۵٫۲ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر شیطان گرایی(۲)
بخش دوم از جلسه هفتم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «تلاش غرب در دین زدایی به بهانه تقدس زدایی و افسون زدایی؛ حرکت توده‌ای غرب گرایی و غرب و زدگی و غربی شدن ؛ آمریکایی گرایی – شیطان گرایی ؛ جنبش‌های اجتماعی در امریکا» (۴۵:۲۴)

حجم فایل : ۵٫۲ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر یونانی مآبی:هلنیسم(۱)
بخش اول از جلسه هشتم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «ویژگی های دوران یونانی مآبی ؛ تاریخ سیاسی دوران یونانی مآبی: امپراطوری روم شرقی، امپراطوری روم غربی، مصر، کارتاژ، مقدونیه ؛ تاریخ نظامی و جنگ های دوران یونانی مآبی، ‌لژیون‌های رومی، فالانژهای مقدونی، جنگ های سه گانه پونیک، شورش‌های سه گانه بردگان، نبرد ایلیریا، نبرد پورنا، شکست‌های وارلیانوس و کراسوس از ایران، نبرد حران، نبردهای جولیوس سزار، کلئوپاترا و.. » (۴۰:۴۳)

حجم فایل : ۴٫۶۷ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر یونانی مآبی:هلنیسم(۲)
بخش دوم از جلسه هشتم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی « تولد حضرت مسیح، تاریخ فرهنگی و فکری دوران یونانی مآبی: (عصر فرهنگی بی‌اعتنایی) اپیکوریان، رواقیان، وافلوتین » (۴۰:۱۳)

حجم فایل : ۴٫۶۱ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر امپراتوری روم
جلسه دهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «انتقال کانون تمدن از یونان به روم» (۴۵:۲۶)

حجم فایل : ۵٫۲ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرون وسطی(۱)
بخش اول از جلسه یازدهم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی « امپراطوری روم و مسیحیت ؛ کنستانتین ؛ قرون وسطی ؛ جنگ های صلیبی ؛ مسیحیت متفرق (فرقه های مسیحی)» (۲۶:۱۱)

حجم فایل : ۳٫۰۲ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرون وسطی(۲)
بخش دوم از جلسه یازدهم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی « امپراطوری روم و مسیحیت ؛ کنستانتین ؛ قرون وسطی ؛ جنگ های صلیبی ؛ مسیحیت متفرق (فرقه های مسیحی)» (۳۴:۴۵)

حجم فایل : ۳٫۹۸ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرون وسطی(۳)
بخش اول از جلسه دوازدهم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «سلطنت کاپه سین‌ها ؛ سلسله والواها ؛ جنگ‌های صد ساله ؛ جنگ‌های سی ساله مذهب (کاتولیک ها و پروتستان‌ها) ؛ واقعه عید سن بارتلمی » (۴۳:۰۴)
حجم فایل : ۳٫۹۸ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرون وسطی(۴)
بخش دوم از جلسه دوازدهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «اصول عقاید مسیحیت ؛ شعائر هفت‌گانه مسیحیت» (۳۶:۳۶)

حجم فایل : ۴٫۱۹ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر ایمان در قرون وسطی(۱)
بخش اول از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «با موضوعات:‌ مذاهب مسیحیت ؛ کاتولیسم (مسیحیت میانی) ؛ ارتودوکیسم (مسیحیت شرقی) ؛ پروتستانتیزم (مسیحیت غربی – مذهب اعتراض) ؛ فرقه‌های مسیحیت» (۴۲:۰۷)

حجم فایل : ۴٫۸۳ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر ایمان در قرون وسطی(۲)
بخش دوم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی « مذاهب مسیحیت ؛ کاتولیسم (مسیحیت میانی) ؛ ارتودوکیسم (مسیحیت شرقی) ؛ پروتستانتیزم (مسیحیت غربی – مذهب اعتراض) ؛ فرقه‌های مسیحیت» (۳۲:۱۲)

حجم فایل : ۳٫۶۹ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر مدرن”جهان دکارت”(۱)
بخش اول جلسه چهاردهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «دکارت ؛ دوآلیسم ذهن و عین (سوبژکتیویته – آبژکتیویته) ؛ کوجیتوئیسم ؛ راسیونالیسم» (۳۸:۵۲)

حجم فایل : ۴٫۴۵ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر مدرن”جهان دکارت”(۲)
بخش دوم جلسه چهاردهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «دکارت ؛ دوآلیسم ذهن و عین (سوبژکتیویته – آبژکتیویته) ؛ کوجیتوئیسم ؛ راسیونالیسم» (۳۷:۵۴)

حجم فایل : ۴٫۳۴ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتقال از سنت به مدرنیسم(۱)
بخش اول جلسه پانزدهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «دکارت و شک روشمند ؛ مؤلفه‌های نه گانه علم‌گرایی (ساینتیسیسم): راسیونالیسم، پوزیتیویسم، آمپریسیسم، ترمینولوژی، متدولوژی، اپیدمیولوژی، مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزاسیون» (۴۱:۴۴)

حجم فایل : ۴٫۷۸ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتقال از سنت به مدرنیسم(۲)
بخش دوم جلسه پانزدهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «دکارت و شک روشمند ؛ مؤلفه‌های نه گانه علم‌گرایی (ساینتیسیسم): راسیونالیسم، پوزیتیویسم، آمپریسیسم، ترمینولوژی، متدولوژی، اپیدمیولوژی، مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزاسیون» (۴۵:۲۰)

حجم فایل : ۵٫۱۹ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سکولاریسم(۱)
بخش اول جلسه شانزدهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «قداست زدایی از امر قدسی ؛ راز زدایی ؛ تحریفات ؛ سکولاریته (عرفی اندیشی) ؛ سکولاریسم (عرفی گرایی)، علمانیت دنیویت ؛ سکولاریزاسیون (عرفی‌سازی) ؛ ته‌ایسم (خدا حاضری) ؛ آته‌ایسم (بی خدایی) ؛ دئیسم (خدا غایبی)» (۴۴:۱۲)

حجم فایل : ۵٫۰۶ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سکولاریسم(۲)
بخش دوم از جلسه شانزدهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «قداست زدایی از امر قدسی ؛ راز زدایی ؛ تحریفات ؛ سکولاریته (عرفی اندیشی) ؛ سکولاریسم (عرفی گرایی)، علمانیت دنیویت ؛ سکولاریزاسیون (عرفی‌سازی) ؛ ته‌ایسم (خدا حاضری) ؛ آته‌ایسم (بی خدایی) ؛ دئیسم (خدا غایبی)» (۴۵:۳۸)

حجم فایل : ۵٫۲۳ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مولفه های غرب فلسفی(۱)
بخش اول از جلسه هفدهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «مؤلفه های غرب مدرن: اومانیسم، ایندیویدوآلیسم، سکولاریسم، لیبرالیسم، ساینتیتیسم، راسیونالیسم، پوزتیویسم، آمپریسیسم، مدرنیسم، تلرانس» (۴۱:۳۹)
حجم فایل : ۴٫۷۷ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مولفه های غرب فلسفی(۲)
بخش دوم از جلسه هفدهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «مؤلفه های غرب مدرن: اومانیسم، ایندیویدوآلیسم، سکولاریسم، لیبرالیسم، ساینتیتیسم، راسیونالیسم، پوزتیویسم، آمپریسیسم، مدرنیسم، تلرانس» (۴۷:۵۳)

حجم فایل : ۵٫۴۹ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غرب هژمون(۱)
بخش اول از جلسه هجدهم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «موضوعات کلیدی: تفکر غرب، زمینه هژمونی و برتری غرب علیه سایرین ؛ مؤلفه‌های هژمونی و استیلا طلبی ؛‌ نادر شاه افشار و هژمونی نادری ؛ تمدن نوردی: مارکوپولو، ماژلان، واسکودوگاما، کریستف کلمب ؛ فضای حیاتی در ژئوپلتیک و تلاش برای سرزمین گشایی ؛ اسارت سرزمین یا اسارت سخت (نظامی) » (۴۴:۳۱)

حجم فایل : ۵٫۱ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غرب هژمون(۲)
بخش دوم از جلسه هجدهم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «اسارت سیاسی یا اسارت نیمه سخت (دولت دست نشانده) ؛ اسارت فرهنگی یا اسارت نرم (با هجوم فرهنگی دشمن که باور تک تک افراد جامعه استعمار می‌شود) ؛ استراتژیست‌ها جایگزین فیلسوفان در غرب ؛ هنرمندان، ورزشکاران و ژورنالیست‌ها، سربازان استعمار نرم» (۴۵:۲۴)

حجم فایل : ۵٫۲ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غرب شناسی استراتژیک؛ ژئوپولتیک(۱)
بخش اول از جلسه نوزدهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «جهان ژئوپلتیسین‌ها و یکصد سال تلاش ژئو استراتژیک ؛ کارل فون کلاوس ویتز (مکتب آلمانی) ؛ ناپلئون بناپارت (مکتب فرانسوی) ؛ ژئوپلتیک و فضای حیاتی (سیاست جغرافیایی) ؛ هالفورد مکیندر و هارتلند در جزیره بزرگ جهانی » (۳۱:۴۵)

حجم فایل : ۳٫۶۴ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غرب شناسی استراتژیک؛ ژئوپولتیک(۲)
بخش دوم از جلسه نوزدهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «هاوس هافر و مکتب ژئوپلتیک آلمان نازی ؛ آلفرد تایر ماهان و مکتب هیدروپلتیک آمریکا و تبیین خاور نزدیک، خاور میانه و خاور دور ؛ ناتو در حرکت به سمت شرق و رسیدن به دریای عمان و انشقاق تمدن چین، روسیه و ایران» (۳۲:۳۴)

حجم فایل : ۳٫۷۳ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهان تافلر(۱)
بخش اول از جلسه بیستم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «آینده شناسی و آینده نگری ؛ آینده شناسان در پیرامون فرعون ؛ آلوین تافلر (آینده شناس ارشد غرب) ؛ قرن، قرن آینده شناسها ؛ آثار تافلر ؛ تأثیر تافلر بر جهان امروز و آینده» (۴۰:۰۲)

حجم فایل : ۴٫۵۹ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهان تافلر(۲)
بخش دوم از جلسه بیستم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «اصل تغییر، شوک آینده ؛ امواج سه گانه تمدنی تافلر ؛ قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی ؛ سپهر اطلاعاتی در جابه جایی قدرت» (۵۰:۴)

حجم فایل : ۵٫۷۳ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهان هانتینگتون(۱)
بخش اول از جلسه بیست و یکم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی « طلوع ظهور و غروب تمدن‌ها ؛ پیش‌بینی افول تمدن غرب از سوی تمدن شناسان غرب » (۴۳:۴۶)

حجم فایل : ۵٫۰۲ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهان هانتینگتون(۲)
بخش دوم از جلسه بیست و یکم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی « موج اول دموکراسی: رهبران انقلاب و اصلاحات ؛ موج دوم دموکراسی: تکنوکرات‌ها ؛ موج سوم دموکراسی: پورنوکرات‌ها ؛ جنگ تمدن‌ها و بازسازی نظام نوین جهانی» (۴۳:۲۵)

حجم فایل : ۴٫۹۷ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهادهای تصمیم ساز(۱)
بخش اول از جلسه بیست و دوم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «بررسی دیدگاه سیسیل رودرز در کتاب “تراست مغزهای امپراطوری” ؛ امپریالیسم بریتانیایی و سر ریز جمعیت آن کشور به قاره های آمریکا، اقیانوسیه و آفریقا ؛ دکترین جیمز مونروئه و تببین قاره آمریکا به حیاط خلوت ایالات متحده ؛ پیدایش شورای روابط خارجی آمریکا و اداره جهان ؛ تانک‌من‌ها در شورای روابط خارجی ؛ مجله فاری آفرز ؛ باشگاه رم و کمیته ۳۰۰ ؛ بنیاد هودسن و سایر مراکز مطالعاتی امریکا» (۳۳:۰۴)
حجم فایل : ۳٫۷۹ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهادهای تصمیم ساز(۲)

بخش دوم از جلسه بیست و دوم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «بررسی دیدگاه سیسیل رودرز در کتاب “تراست مغزهای امپراطوری” ؛ امپریالیسم بریتانیایی و سر ریز جمعیت آن کشور به قاره های آمریکا، اقیانوسیه و آفریقا ؛ دکترین جیمز مونروئه و تببین قاره آمریکا به حیاط خلوت ایالات متحده ؛ پیدایش شورای روابط خارجی آمریکا و اداره جهان ؛ تانک‌من‌ها در شورای روابط خارجی ؛ مجله فاری آفرز ؛ باشگاه رم و کمیته ۳۰۰ ؛ بنیاد هودسن و سایر مراکز مطالعاتی امریکا» (۲۵:۳۴)

حجم فایل : ۳٫۷۹ MB | دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهان فرانسیس فوکویاما(۱)

بخش اول از جلسه بیست و سه از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «فوکویاما استراتژیست لیبرال دموکرات (بنگاه رندع وابسته به نیروی هوایی امریکا) ؛ فرا روایت‌ها در عصر مدرن، چپ: سوسیالیسم، راست: ناسیونالیسم، لیبرالیسم ؛ ایدئولوژی و مسئله پایان ایدئولوژی » (۲۵:۳۳)

حجم فایل : ۲٫۹۳ MB | دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهان فرانسیس فوکویاما(۲)

بخش دوم از جلسه بیست وسه از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «پایان تاریخ: شکست فاشیسم، نازیسم و مارکسیسم توسط لیبرال دموکراسی!؟ ؛ پایان غرب، پایان نظم (فروپاشی سرمایه گذاری اجتماعی غرب)» (۲۴:۵۴)

حجم فایل : ۲٫۸۶ MB | دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پارادایمهای حاکم بر جهان(۱)

بخش اول از جلسه بیست و چهارم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «شهر ذهن انسان‌ها ؛ فرآیند تحول از خود محوری به خدا محوری ؛ فرآیند تحول از خدا محوری به شیطان محوری» ()

حجم فایل : ۴٫۷۶ MB | دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پارادایمهای حاکم بر جهان(۲)

بخش دوم از جلسه بیست و چهارم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی « مؤلفه توکل در مدیریت امروزی ؛ مرزهای شرعی، مرزهای عرفی منشأ نظم اجتماعی ؛ مرگ اندیشی، معاد اندیشی ؛ نظم مدرن، نظم دینی» (۱:۱:۵۶)

حجم فایل : ۷٫۰۹ MB | دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فمنیسم(۱)

بخش اول از جلسه بیست و پنجم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «جنبش رهایی و اباحی‌گری زنان ؛ جنس اول (مرد)، جنس دوم (زن)!؟ ؛ زیست شناختی فرهنگی فمینیسم اسلامی ؛ کتاب همه می‌میرند اثر سیمون دویوار (تحلیل محتوی) » (۴۶:۲۰)

حجم فایل : ۵٫۳۱ MB | دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فمنیسم(۲)

بخش دوم از جلسه بیست و پنجم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «توازن درجات مردانگی و زنانگی ژنتیکی و فیزیولوژیکی در انسان برای خنثی سازی شخصیت جنسیتی ؛ جریان فمینیستی در ایران ؛ جنبش آزادی‌خواهی مردان» (۴۵:۴۴)

حجم فایل : ۵٫۲۴ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرامانسونری(۱)

بخش اول از جلسه بیست وششم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی « متغیر اداره تمدنی فعال و اداره تمدنی منفعل، نظام تصمیم سازی یک‌پارچه غرب ؛‌ نظام اراده یک‌پارچه تمدنی (نظام فراماسونری) ؛ از ۶۰۰ تا ۱۴۰۰ میلادی، عصر معماران کلیسایی ؛ اتحادیه معماران (ماسون‌ها) ؛ لوژهای فراماسونری » (۵۰:۰۳)

حجم فایل : ۵٫۷۳ MB | دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرامانسونری(۲)

بخش دوم از جلسه بیست و ششم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «قانون فراماسونری: برابری، برادری، آزادی ؛ فراماسونری: سیستم اجرای بنای آزاد ؛ تربیت و معماری بنای انسان آزاد ؛ نظام تطبیقی فراماسونری در غرب و جریان مخفی مرجعیت شیعه در شرق» (۳۷:۴۳)

حجم فایل : ۴٫۳۲ MB | دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتقال شناسی به مثابه روش(۱)

بخش اول از جلسه بیست و هفتم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «خانواده در مراحل انتقال شناختی، خانواده موج اول: قبیله‌ای (سنتی) ؛ خانواده موج دوم: هسته ای (مدرن) ؛ خانواده موج سوم: تک والدینی (پست مدرن)» (۲۰:۳۷)
حجم فایل : ۲٫۳۶ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتقال شناسی به مثابه روش(۲)

بخش دوم از جلسه بیست و هفتم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «خانواده در مراحل انتقال شناختی، خانواده موج اول: قبیله‌ای (سنتی) ؛ خانواده موج دوم: هسته ای (مدرن) ؛ خانواده موج سوم: تک والدینی (پست مدرن)» (۲۶:۰۸)

حجم فایل : ۳ MB | دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نیل به گزلشاف(۱)

بخش اول از جلسه بیست وهشتم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «گمینشافت ؛ گزشافت ؛ اجتماع ؛ جامعه ؛ انتقال از اجتماع به جامعه ؛ انتقال از گمینشافت به گزشافت» (۴۳:۱۹)

حجم فایل : ۴٫۹۶ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نیل به گزلشاف(۲)


بخش دوم از جلسه بیست و هشتم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «گمینشافت ؛ گزشافت ؛ اجتماع ؛ جامعه ؛ انتقال از اجتماع به جامعه ؛ انتقال از گمینشافت به گزشافت» (۴۲:۳۴)

حجم فایل : ۴٫۸۸ MB | دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضعیت پست مدرن(۱)

بخش اول از جلسه بیست و نهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «اعتراض به فرآیند پیچیدگی مدرنیسم ؛ عدم باور به حل مشکل بشر با خردگرایی ؛ حمله به حقوق بشر ؛ ایجاد خودآگاهی در حیات فرهنگی ؛ شکست هرآنچه کلی است» (۳۰:۵۱)

حجم فایل : ۳٫۵۴ MB | دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضعیت پست مدرن(۲)

بخش دوم از جلسه بیست و نهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «اعتراض به فرآیند پیچیدگی مدرنیسم ؛ عدم باور به حل مشکل بشر با خردگرایی ؛ حمله به حقوق بشر ؛ ایجاد خودآگاهی در حیات فرهنگی ؛ شکست هرآنچه کلی است» (۳۷:۵۶)

حجم فایل : ۴٫۳۵ MB | دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترانس مدرنیسم(۱)

بخش اول از جلسه سی ام سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «برنتافتن نظم مدرن ؛ نفی پیچیدگی‌ها ؛ رجعت به معرفت‌شناسی ماقبل سنت ؛‌ خرافه گرایی ؛ شیطان پرستی» (۳۶:۱۱)

حجم فایل : ۴٫۱۵ MB | دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترانس مدرنیسم(۲)

بخش دوم از جلسه سی ام سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «برنتافتن نظم مدرن ؛ نفی پیچیدگی‌ها ؛ رجعت به معرفت‌شناسی ماقبل سنت ؛‌ خرافه گرایی ؛ شیطان پرستی» (۳۴:۲۵)

حجم فایل : ۳٫۹۴ MB | دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهان برژینسکی(۱)

بخش اول از جلسه سی و یکم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «اوضاع (خارج از کنترل) حاصل سکولاریسم عنان گریخته ؛ مقطع هشتاد ساله ۱۹۱۰ تا ۱۹۹۰ با ۱۷۵ میلیون کشته ؛ عصر عظیم‌ترین کشتار بشری عمده‌ترین ره آورد مدرنیته ؛ همه چیز تحت کنترل انسان » (۱۹:۲۷)

حجم فایل : ۲٫۲۳ MB | دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهان برژینسکی(۲)

بخش دوم از جلسه سی و یکم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «انسان کنترلش را از دست داده است پس در نتیجه بر اوضاع کنترل ندارد و همه چیز از کنترل او خارج است» (۲۶:۴۳)

حجم فایل : ۳٫۰۶ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهان برژینسکی(۳)بخش اول جلسه سی و دوم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی « جایگاه عصر تکنوترونیک برژینسکی در اعصار غرب شناسی ؛ خارج از کنترل، یعنی نوع بشر مدرن در جنگ انسان با خدا ؛ گسترش جهانی دکترین لنین (هر که با نیست علیه ماست) توسط تمدن کاپیتالیستی غرب به ویژه آمریکا» (۴۳:۱۸)
حجم فایل : ۴٫۹۶ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهان برژینسکی(۴)
بخش دوم جلسه سی و دوم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «لذت گرایی فردی (هدونیسم) مشخصه رفتار بشر امروز و عامل انحطاط امروزی» (۳۸:۳۶)

حجم فایل : ۴٫۵ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنر در غرب(۱)
بخش اول جلسه سی و سوم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «هنر اومانیستی، هنر تئوئیستی ؛ در جامعه اومانیستی بشر اداره می‌شود و در جامعه تئوئیستی بشر هدایت می‌شود ؛ زندان‌های اربعه انسان ؛ انسان زندانی جامعه، طبیعت و تاریخ هدایت می‌شود، انسان زندانی خویشتن هدایت می‌شود ؛ انسان مسئول، انسان دردمند ؛ هنر غرب، هنر نمودها ؛ هنر غرب، تببین خدمت شیطان به بشر (در برابر خدا)!» (۴۳:۱۸)

حجم فایل : ۴٫۱۵ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنر در غرب(۲)
بخش دوم جلسه سی و سوم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «هنر اومانیستی، هنر تئوئیستی ؛ در جامعه اومانیستی بشر اداره می‌شود و در جامعه تئوئیستی بشر هدایت می‌شود ؛ زندان‌های اربعه انسان ؛ انسان زندانی جامعه، طبیعت و تاریخ هدایت می‌شود، انسان زندانی خویشتن هدایت می‌شود ؛ انسان مسئول، انسان دردمند ؛ هنر غرب، هنر نمودها ؛ هنر غرب، تببین خدمت شیطان به بشر (در برابر خدا)!» (۳۸:۳۶)

حجم فایل : ۴٫۴۲ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنر در غرب(۳)
بخش اول از جلسه سی و چهارم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «هنر و مفهوم زیبایی شناسی ؛ تناسب، تجانس، تقارن، توازن و.. ؛ هنر از منظر ارسطو: شکل، وحدت، تصفیه ؛ هنر، تقلید از طبیعت ؛ نگاه زیبایی شناختی نیچه: اصل آپولونی، اصل دیونیسوس ؛ دیونیسون، مهدی در مهدویت هلنی» (۲۷:۴۶)

حجم فایل : ۳٫۱۸ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنر در غرب(۴)
بخش دوم جلسه سی و چهارم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «هنر و مفهوم زیبایی شناسی ؛ تناسب، تجانس، تقارن، توازن و.. ؛ هنر از منظر ارسطو: شکل، وحدت، تصفیه ؛ هنر، تقلید از طبیعت ؛ نگاه زیبایی شناختی نیچه: اصل آپولونی، اصل دیونیسوس ؛ دیونیسون، مهدی در مهدویت هلنی» (۳۳:۰۰)

حجم فایل : ۳٫۷۸ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پروتکلهای یهود(۱)
بخش اول جلسه سی و پنجم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «تاریخ پروتکل یهود ؛ بازخوانی پروتکل یهود: حق، یعنی اعمال زور، سیاست و اخلاق هیچ وجه اشتراکی ندارند، اباحی‌گری پیشرفت، کنترل مطبوعات و طلا، ایجاد و کنترل جنبش‌های اجتماعی» (۴۱:۱۹)

حجم فایل : ۴٫۷۳ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پروتکلهای یهود(۲)
بخش دوم جلسه سی و پنجم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «توهم توطئه نظام رسانه‌ای با حجم انبوه اطلاعات ضد و نقیض، توده‌ای کردن سیاست، عوام‌زدگی سیاست، عوام‌زدگی علم و علم آموزی، چک و سفته و نظام مالی یهود (بانک)» (۳۸:۵۰)

حجم فایل : ۴٫۴۵ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخلاق در غرب(۱)
بخش اول جلسه سی وششم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «اخلاق و غایتی به نام عدالت ؛ اخلاق، فضیلت، سعادت ؛ فطرت مشابه، اخلاق متفاوت و متنوع » (۳۶:۳۱)

حجم فایل : ۴٫۱۸ MB | دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخلاق در غرب(۲)
بخش دوم جلسه سی و ششم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «اخلاق افلاطونی (مکتب اول) ؛ اخلاق ارسطویی (مکتب دوم) ؛ اخلاق مسیحی اسکولاستیک (مکتب سوم) ؛ اخلاق مدرن (مکتب چهارم)» (۳۸:۳۸)
حجم فایل : ۴٫۴۳ MB | دانلود


مطالب پیشنهادی

تماس با من

  • ایمیل: Bartarbin@yahoo.com
  • تلفن:
  • فکس:
  • موبایل:

همکاری با ما

چنانچه مایل به همکاری با ما هستید می توانید اخبار و مقالات خود را از طریق راه های ارتباطی به دست ما برسانید تا بعد از تایید سردبیر سایت منتشر نماییم.