الگوی پیشرفت اسلامی‌ایرانیدر ادامه مطالعه نمایید :

 
           + پیشرفت همه‌جانبه به معناى تمدن‌سازى نوین اسلامى است

           +
پیشرفت ابزاری و پیشرفت حقیقی

           +
تمدن نوین اسلامی بدون فرهنگ زندگی محقق نمی‌شود

           +
پیشرفت هم راه است هم هدف

           +
دنیا را مجبور كنیم برای دستیابی به تازه‌های علمی زبان فارسی یاد بگیرند

           +
پیشرفت بدون عدالت اجتماعی با منطق اسلام پیشرفت نیست

           +
ضرورت پیشرفت در توزیع منابع عمومی در همه كشور

           +
رموز پیشرفت در عرصه جنگ اراده‌ها

           +
پیشرفت ملت ایران پیشرفت فوق العاده‌ای است

 
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif پیشرفت همه‌جانبه به معناى تمدن‌سازى نوین اسلامى است
آن مفهومى كه میتواند اهداف نظام اسلامى را تا حدود زیادى در خود جمع كند و به ما نشان دهد، مفهوم پیشرفت است. توضیحى هم بعداً عرض كردیم كه پیشرفت، تداعىكنندهى حركت است، راه است. چطور ما میگوئیم پیشرفت هدف است؟ عرض كردیم علت این است كه پیشرفت هرگز متوقف نخواهد شد. بله، پیشرفت، حركت است، راه است، صیرورت است؛ اما متوقفشدنى نیست و همین طور ادامه دارد؛ چون انسان ادامه دارد، چون استعدادهاى بشرى حد یقف ندارد. گفتیم پیشرفت داراى ابعادى است؛ و پیشرفت در مفهوم اسلامى، با پیشرفت یك بُعدى یا دو بُعدى در فرهنگ غربى متفاوت است؛ چند بُعدى است .
یكى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامى عبارت است از سبك زندگى كردن، رفتار اجتماعى، شیوه‌ى زیستن - اینها عبارةٌ اخراى یكدیگر است - این یك بُعد مهم است؛ این موضوع را میخواهیم امروز یك قدرى بحث كنیم. ما اگر از منظر معنویت نگاه كنیم - كه هدف انسان، رستگارى و فلاح و نجاح است - باید به سبك زندگى اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگارى معنوى اعتقادى هم نداشته باشیم، براى زندگى راحت، زندگى برخوردار از امنیت روانى و اخلاقى، باز پرداختن به سبك زندگى مهم است. بنابراین مسئله، مسئله‌ى اساسى و مهمى است. بحث كنیم درباره‌ى اینكه در زمینه‌ى سبك زندگى چه باید گفت، چه میتوان گفت. عرض كردیم؛ این سرآغاز و سرفصل یك بحث است.
 ما اگر پیشرفت همه‌جانبه را به معناى تمدن‌سازى نوین اسلامى بگیریم - بالاخره یك مصداق عینى و خارجى براى پیشرفت با مفهوم اسلامى وجود دارد؛ اینجور بگوئیم كه هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامى، ایجاد یك تمدن نوین اسلامى است؛ این محاسبه‌ى درستى است - این تمدن نوین دو بخش دارد: یك بخش، بخش ابزارى است؛ یك بخش دیگر، بخش متنى و اصلى و اساسى است. به هر دو بخش باید رسید.[1]
 
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif پیشرفت ابزاری و پیشرفت حقیقی
 آن بخش ابزارى چیست؟ بخش ابزارى عبارت است از همین ارزشهائى كه ما امروز به عنوان پیشرفت كشور مطرح میكنیم: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسى و نظامى، اعتبار بین‌المللى، تبلیغ و ابزارهاى تبلیغ؛ اینها همه بخش ابزارى تمدن است؛ وسیله است. البته ما در این بخش در كشور پیشرفت خوبى داشته‌ایم. كارهاى زیاد و خوبى شده است؛ هم در زمینه‌ى سیاست، هم در زمینه‌ى مسائل علمى، هم در زمینه‌ى مسائل اجتماعى، هم در زمینه‌ى اختراعات - كه شما حالا اینجا نمونه‌اش را ملاحظه كردید و این جوان عزیز براى ما شرح دادند - و از این قبیل، الى ماشاءاللّه در سرتاسر كشور انجام گرفته است. در بخش ابزارى، على‌رغم فشارها و تهدیدها و تحریمها و این چیزها، پیشرفت كشور خوب بوده است.
 اما بخش حقیقى، آن چیزهائى است كه متن زندگى ما را تشكیل میدهد؛ كه همان سبك زندگى است كه عرض كردیم. این، بخش حقیقى و اصلى تمدن است؛ مثل مسئله‌ى خانواده، سبك ازدواج، نوع مسكن، نوع لباس، الگوى مصرف، نوع خوراك، نوع آشپزى، تفریحات، مسئله‌ى خط، مسئله‌ى زبان، مسئله‌ى كسب و كار، رفتار ما در محل كار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسى، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه‌اى كه در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهاى ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهاى اصلى تمدن است، كه متن زندگى انسان است ...
اگر ما در این بخشى كه متن زندگى است، پیشرفت نكنیم، همهى پیشرفتهائى كه در بخش اول كردیم، نمیتواند ما را رستگار كند؛ نمیتواند به ما امنیت و آرامش روانى ببخشد؛ همچنان كه مىبینید در دنیاى غرب نتوانسته. در آنجا افسردگى هست، ناامیدى هست، از درون به هم ریختن هست، عدم امنیت انسانها در اجتماع و در خانواده هست، بىهدفى و پوچى هست؛ با اینكه ثروت هست، بمب اتم هست، پیشرفتهاى گوناگون علمى هست، قدرت نظامى هم هست. اصل قضیه این است كه ما بتوانیم متن زندگى را، این بخش اصلى تمدن را اصلاح كنیم. البته در انقلاب، در این بخش، پیشرفت ما چشمگیر نیست؛ در این زمینه، ما مثل بخش اول حركت نكردیم، پیشرفت نكردیم. خب، باید آسیبشناسى كنیم؛ چرا ما در این بخش پیشرفت نكردیم؟[2]
 
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif تمدن نوین اسلامی بدون فرهنگ زندگی محقق نمی‌شود
باید ما به دنبال این باشیم كه فرهنگ زندگى را تبیین كنیم، تدوین كنیم و به شكل مطلوب اسلام تحقق ببخشیم. البته اسلام بُنمایههاى یك چنین فرهنگى را براى ما معین كرده است. بُنمایههاى این فرهنگ عبارت است از خردورزى، اخلاق، حقوق؛ اینها را اسلام در اختیار ما قرار داده است. اگر ما به این مقولات به طور جدى نپردازیم، پیشرفت اسلامى تحقق پیدا نخواهد كرد و تمدن نوین اسلامى شكل نخواهد گرفت. هرچه ما در صنعت پیش برویم، هرچه اختراعات و اكتشافات زیاد شود، اگر این بخش را ما درست نكنیم، پیشرفت اسلامى به معناى حقیقى كلمه نكردهایم. باید دنبال این بخش، زیاد كار كنیم؛ زیاد تلاش كنیم.[3]
 
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif پیشرفت تقلیدی!
بعضى از كشورها مقلدند؛ از غرب، از سازندگان تمدن مادى یك چیزى را گرفتهاند، زندگى خودشان را بر اساس آن شكل دادهاند. بله، اینها ممكن است به یك پیشرفتهائى هم برسند، به یك پیشرفتهاى صورى و سطحى هم میرسند، اما مقلدند؛ اینها تمدنساز نیستند، اینها بىریشه و آسیبپذیرند؛ اگر چنانچه یك طوفانى به وجود بیاید، اینها از بین خواهند رفت؛ چون ریشهدار نیستند. علاوه بر اینكه كار آنها تقلید است و تقلید پدرشان را در مىآورد، برخى از منافع تمدن مادى غرب گیرشان مىآید و بسیارىاش گیرشان نمىآید، اما همهى زیانهاى آنها گیرشان مىآید.
 
من نمیخواهم از كشورها اسم بیاورم. بعضى از كشورها هستند كه رشد اقتصادى آنها به عنوان یك الگو، در گفتار و نوشتار برخى از روشنفكران ما مطرح میشود. بله، ممكن است آنها به یك صنعتى هم دست پیدا كرده باشند، پیشرفتى هم در زمینهى مادى یا در زمینهى علم و صنعت كرده باشند، اما اولاً مقلدند؛ ذلت تقلید و فرودستى تقلید، روى پیشانى آنها حك شده؛ علاوهى بر این، همهى آسیبهاى تمدن كنونى مادى غرب را آنها دارند، ولى اكثر منافعش را ندارند. امروز این تمدن مادى غرب دارد نشان میدهد مشكلاتى را كه براى بشریت و براى پیروان خودش به وجود آورده.[4]
 
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif پیشرفت هم راه است هم هدف
ما عرض كردیم كه هدف، پیشرفت است. پیشرفت به معناى تحرك دائمى است. اگر دقت كنیم، پیشرفت، هم راه و مسیر است، هم هدف است. ما میگوئیم هدف، پیشرفت است؛ در حالى كه پیشرفت یعنى حركت به جلو. چطور حركت به جلو میتواند هدف قرار بگیرد؟ توضیحش این است كه پیشرفت انسان هرگز متوقف نمیشود. یعنى خداى متعال انسان را آنچنان آفریده است كه حركت او به جلو در میدانهاى مختلف، هیچ وقت به حد یقف نمیرسد. به هر مرحله‌اى كه شما برسید - چه در مراحل مادى و چه معنوى - مطمئناً توقف در آن مرحله، براى انسان علاقه‌مند به پیشرفت، معنا ندارد. بنابراین پیشرفت، هم راه است، هم هدف است. باید دائم به حركت ادامه داد و پیش رفت.[5]
 
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif دنیا را مجبور كنیم برای دستیابی به تازه‌های علمی زبان فارسی یاد بگیرند
ملت ایران این استعداد را دارد كه آنقدر پیشرفت كند كه بتواند در جهات گوناگون به عنوان یك الگوئى در دنیا خودش را نشان دهد. چرا ما به خودمان بدبین باشیم؟ چرا با نظر تحقیر به خودمان و ملت خودمان و آینده‌ى خودمان نگاه كنیم؟ دشمن میخواهد این را به ملت ما تلقین كند و در طول سالهاى متمادى تلقین كرده است. اینجور باوراندند كه حتماً عنصر غربى پیشرو است و باید دنبال او حركت كرد؛ نه، یك روزى تاریخ ما به ما نشان میدهد كه قضیه بعكس بوده است. ما در دنیا پیشرو بودیم؛ پیشرو در علم بودیم، پیشرو در صنعت بودیم، پیشرو در تمدن‌سازى بودیم، پیشرو در فرهنگ بودیم؛ دیگران از ما یاد میگرفتند، مى‌آموختند؛ چرا امروز همان طور نشود؟ همت جوانان ما و نگاه آنها به مقوله‌ى پیشرفت باید آنجور باشد كه ما آن آینده را در نظر بگیریم.
 من چندى قبل به جوانهاى دانشجو و نخبه این نكته را گفتم، باید همت شما این باشد كه در دنیا به وضعى برسیم كه اگر كسى بخواهد به تازه‌هاى علمى دست پیدا كند، مجبور باشد زبان فارسى یاد بگیرد. جوانان ما این آینده را به عنوان یك آینده‌ى حتمى و قطعى در نظر بگیرند، براى آن تلاش كنند، براى آن كار كنند. نخبگان ما، نخبگان سیاسى ما، نخبگان علمى و فرهنگى ما، با این نگاهِ به آینده حركت كنند، برنامه‌ریزى كنند و به هیچ حدى قانع نباشند. این مقوله‌ى پیشرفت است.[6]
 
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif پیشرفت‌ ملت ایران در شاخص اعتماد به نفس ملی
 خب، پیشرفت شاخصهائى دارد. یكى از شاخصهاى پیشرفت یك ملت، عزت ملى و اعتمادبه‌نفس ملى است. ادعاى من این است كه با لحاظ این شاخص، ملت ما پیشرفت زیادى كرده است. امروز ملت ما داراى اعتمادبه‌نفس در عرصه‌ى سیاست بین‌المللى است. اینكه شما ملاحظه میكنید مسئولان كشور در مواجهه‌ى با قضایاى جهانى، با اعتمادبه‌نفسِ كامل حرف میزنند، ناشى از این است كه ملت ما احساس عزت و اعتمادبه‌نفس میكند. اسلام به ما این اعتمادبه‌نفس را داده است. هر مقدارى كه با اسلام و احكام قرآن و معارف قرآن آشناتر باشیم، این اعتمادبه‌نفس ملى بیشتر خواهد شد. مقوله‌ى عزت ملى و اعتمادبه‌نفس ملى، به طور كلى محسوس است. در عرصه‌هاى جهانى؛ چه در مسابقات علمىِ جهانى، چه در رقابتهاى سیاسىِ جهانى، امروز ملت ایران حرف براى گفتن دارد. مسئولین كشور به اعتماد ایستادگى ملت، در عرصه‌هاى جهانى و صحنه‌هاى بین‌المللى مى‌ایستند و كار خودشان را و حرف خودشان را پیش میبرند. این یك شاخص است.[7]
 
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif پیشرفت بدون عدالت اجتماعی با منطق اسلام پیشرفت نیست
 یك شاخص دیگر براى پیشرفت، عدالت است. اگر كشورى در علم و فناورى و جلوه‌هاى گوناگون تمدن مادى پیشرفت كند، اما عدالت اجتماعى در آن نباشد، این به نظر ما و با منطق اسلام پیشرفت نیست. امروز در بسیارى از كشورها علم پیشرفت كرده است، صنعت پیشرفت كرده است، شیوه‌هاى گوناگون زندگى پیشرفت كرده است، اما فاصله‌ى طبقاتى عمیق‌تر و شكاف طبقاتى بیشتر شده است؛ این پیشرفت نیست؛ این پیشرفتِ سطحى و ظاهرى و بادكنكى است. وقتى كه در یك كشورى، جمعیت معدودى بیشترین بهره‌ى مادى را از آن كشور میبرند و در همان كشور، در خیابانها مردم از سرما و گرما میمیرند، عدالت اینقدر نامفهوم و غیر عملى در آن كشور است. در خبرهاى جهانى میخوانیم كه در فصل تابستان در شهرهاى ایالتهاى مختلف آمریكا، افرادى از گرما میمیرند! خب، چرا كسى از گرما بمیرد؟ این غیر از این است كه سرپناه ندارند، خانه ندارند، جا ندارند؟ آمریكا همان كشورى است كه ثروتمندترین آدمهاى دنیا و گردن‌كلفت‌ترین شركتها و كارتلها و تراستهاى دنیا در آن كشور هستند؛ بیشترین سود تجارتهاى سلاح در آن كشور است؛ اما در كشورى كه آن ثروتهاى افسانه‌اى وجود دارد، عده‌اى در تابستان از گرما، و در زمستان از سرما جان میدهند و میمیرند! این معنایش عدم وجود عدالت است. حالا در فیلمهاى سینمائى و ادعاهاى افسانه‌اى و داستانى، شكلهائى از عدالت را نمایش بدهند؛ خب، این با واقعیت فاصله‌اش بسیار زیاد است. در كشورهائى كه با شیوه‌ى اقتصادىِ سرمایه‌دارى اداره میشوند و نام لیبرالیسم - آزادگرائى - را روى خودشان گذاشته‌اند، یك چنین بدبختى‌هائى وجود دارد؛ در آنجا واقعیت زندگى این است.[8]
 
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif ضرورت پیشرفت در توزیع منابع عمومی در همه كشور
 ما اگر بخواهیم پیشرفت كنیم، در درجه‌ى اول، یكى از شاخصهاى مهم، عدالت است. ادعاى بنده این است كه ما در این زمینه پیشرفت كرده‌ایم؛ البته نه به قدرى كه میخواهیم. اگر خودمان را با وضع قبل از انقلاب مقایسه كنیم، پیشرفت كرده‌ایم؛ اگر خودمان را با بسیارى از كشورهاى دیگر كه با نظامهاى گوناگون زندگى میكنند، مقایسه كنیم، بله پیشرفت كرده‌ایم؛ اما اگر خودمان را مقایسه كنیم با آنچه كه اسلام به ما گفته است و از ما خواسته است، نه، ما هنوز خیلى فاصله داریم و باید تلاش كنیم. این تلاش به عهده‌ى كیست؟ این تلاش به عهده‌ى مسئولان و مردم - با هم - است.
بله، ما از لحاظ توزیع منابع عمومى به همه‌ى مناطق كشور، پیشرفت كرده‌ایم. یك روزى بود كه بیشترین منابع این كشور در مناطق مخصوصى كه تعلق خاصى داشت به قدرتمندان آن روز و به دربار آن روز، صرف میشد؛ بسیارى از استانها و شهرها هم از منابع عمومى كشور هیچ حظ و بهره‌اى نداشتند. قبل از انقلاب، یكى از استانهاى بزرگ این كشور - كه البته نمیخواهم اسم بیاورم؛ قبلاً یك وقتى گفتم - پنج فرودگاه اختصاصى در پنج نقطه‌ى استان داشت، كه متعلق بود به وابستگان به دربار شاه؛ اما یك فرودگاه عمومى در آن استان وجود نداشت! یعنى مردم براى استفاده‌ى از فرودگاه و هواپیما و رفت‌وآمد هوائى، هیچ امكانى نداشتند؛ در حالى كه در همان استان، پنج فرودگاه براى اشخاص خاص وجود داشت؛ این بى‌عدالتى بود. امروز وقتى نگاه میكنیم، مى‌بینیم از لحاظ خدمات، از لحاظ جاده‌سازى، از لحاظ ساختن بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها و جاده‌هاى راحت، سرتاسر كشور برخوردارند. از لحاظ گسترش تحصیل علم، در سرتاسر كشور این امتیاز و این امكان وجود دارد. همان طور كه اشاره كردم، مناطق متعددى از كشور در آن روز، حتّى شهرها، از لحاظ دبیرستان در مضیقه بودند. بنده در استان سیستان و بلوچستان تبعید بودم؛ اوضاع را آنجا میدیدم. از لحاظ دبیرستان، بسیارى از شهرهاى آن استان در مضیقه بودند. یك مركز نیم‌بندِ ضعیفِ درجه‌ى سوم چهارمِ دانشگاهى در كل آن استان وجود داشت. امروز شما وقتى در آن استان و بقیه‌ى استانها نگاه كنید، مى‌بینید در همه‌ى شهرها دانشگاه وجود دارد؛ یعنى امكان تحصیل. خب، این عدالت است. این معنایش این است كه امكان تحصیل علم توزیع شده است بین مناطق گوناگون كشور؛ امكانات مادى كشور، منابع مالى، علم توزیع شده است؛ این بسیار چیز خوبى است. در گذشته، نخبگان شهرهاى دوردست و كسانى كه داراى استعداد بودند، امكان بروز و ظهور نداشتند؛ امروز چرا، امكان بروز و ظهور دارند. در اسفراین و هر نقطه‌ى دیگرى، وقتى انسان بااستعدادى حضور داشته باشد و بتواند نخبگىِ خودش را نشان دهد، دستگاه‌هاى گوناگون كشور از او استقبال میكنند، او را گرامى میدارند و از امكان او استفاده میكنند. در گذشته اینجور نبود. بنابراین نسبت به گذشته، مطمئناً این شاخص پیشرفت - كه شاخص عدالت است - برجسته است؛ اما نسبت به آنچه كه ما از اسلام فهمیدیم و شناختیم، نه، ما هنوز عقبیم؛ باید تلاش كنیم و كار كنیم.[9]
 
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif رموز پیشرفت در عرصه جنگ اراده‌ها
 در این عرصه‌ى رویاروئى و رزم انسانى و جنگ اراده‌ها، آنچه كه میتواند تعیین‌كننده باشد، عبارت است از تصمیم و اراده و بصیرت و روشن‌بینى شما مردم عزیز. وحدت ملت ایران، اتحاد كلمه‌ى مسئولان كشور، همكارى دستگاه‌هاى مختلف، وظیفه‌شناسى و مسئولیت‌شناسى آحاد مردم میتواند ما را به پیشرفتهاى بیشترى برساند؛ میتواند آن چهره‌اى را كه متناسب با این كشور و این ملت عزیز و بااستعداد است، براى ما به وجود بیاورد ...
این پیشرفتى كه عرض كردیم، این آینده‌ى روشنى كه ترسیم كردیم، این افق زیبا و شیوا و جذابى كه در مقابل ماست، فقط در صورتى قابل تحقق است كه ما هشیار باشیم، بیدار باشیم، متوجه باشیم، دچار غفلت نشویم، خیال نكنیم كه حالا همه چیز روبه‌راه است؛ با خیال راحت فقط مشغول كارهاى شخصى خودمان باشیم، از نگاه به آینده‌ى كشور غفلت كنیم.[10]
 
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif ما در آغازین گام‌ها در راه پیشرفت هستیم
ما حقیقتاً نیازمند آن هستیم كه بساط آموزش را و پرورش را در كشورمان رونق دهیم. مسئله‌ى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى فقط این نبود و نیست كه حالا یك كشورى در عِداد كشورهاى دیگر و در مسابقه‌ى با آنها قرار گیرد، از لحاظ پیشرفت مادى و پیشرفت علمى و پیشرفت نظامى و پیشرفت سیاسى؛ آنطورى كه معمولاً سران كشورها دنبال آن هستند. مسئله‌ى اسلام و تشكیل حكومت در اسلام، مسئله‌ى یك صیرورت است؛ یك تحول در اندرون انسانى است. در درون ما، هم عناصر فرشتگى وجود دارد، هم عناصر سبعیت؛ «لقد خلقنا الانسان فى احسن تقویم. ثمّ رددناه اسفل سافلین».(1) یعنى استعداد علوّ و ترقى و تعالى و استعداد تنزل و سقوط، تقریباً شاید بشود گفت بى‌نهایت در ما افراد انسان وجود دارد. فلسفه‌ى آفرینش انسان این است كه آن استعدادهاى برجسته‌ى مثبتِ مفید و ممتاز از لحاظ ارزشهاى الهى، با اختیار خود انسان و با مجاهدت انسانى، غلبه پیدا كند بر آن خصلتهاى حیوانیت و سبعیت؛ كه اگر این غلبه پیدا شد، آن وقت همان استعدادهاى حیوانى هم جهتگیرى درستى پیدا خواهد كرد. روح تعرض و تطاول اگر چنانچه در خدمت تقوا قرار گرفت، از تعرض به حریمهاى مقدس - حریمهاى انسانى، حریمهاى اجتماعى، حریمهاى اخلاقى - جلوگیرى خواهد كرد؛ در یك جهت درستى به كار خواهد افتاد.
در قرآن و در اسلام به «قتال» امر شده است. قتال یعنى كشتن، یعنى مواجهه‌ى با كشتار؛ اما این قتال، استفاده‌ى بهینه از آن روحیه‌اى است كه در انسان وجود دارد؛ در خدمت هدایت بشریت و در خدمت ساختن یك دنیاى آباد و آزاد و متعالى به كار میرود. این قتال در واقع به معناى نابود كردن حجابها و موانع دستیابى انسان به قله‌هاى رفیع كرامت بشرى و انسانى است. اگر چنانچه این خصلتها و خلقیات و استعدادهاى برتر و باكرامت ترجیح داده شد، دنیا، دنیاى خوبى خواهد شد؛ دنیاى سعادت خواهد شد. در آن دنیا تجاوز نیست، تعدى نیست؛ در آن دنیا پستى و فرومایگى نیست؛ در آن دنیا تعطیل استعدادهاى انسانى نیست، به انحراف كشیدن این استعدادها نیست؛ در آن دنیا فقر نیست، تبعیض نیست. ببینید چه دنیاى خوبى خواهد شد. در آن دنیا انسان خواهد توانست از همه‌ى ظرفیت وجودىِ خود استفاده كند. ظرفیت وجودى ما این نیست كه تا امروز دانش بشر و تجربه‌ى بشر به آن رسیده؛ ظرفیتها خیلى بیشتر از اینهاست. ...
ما در آغازین گامهاى خودمان در این راه هستیم؛ هرچه هم پیشرفت كرده باشیم. نه اینكه ما به این پیشرفتهاى علمى اهمیت ندهیم؛ خب، مىبینید كه چقدر هم افتخار میكنیم؛ پیشرفت علمى داریم، پیشرفت فناورى داریم، پیشرفت سیاسى داریم، پیشرفتهاى سازندگى داریم، توانائى ملى داریم، عزت عمومى داریم؛ اینها همه خیلى باارزش است؛ لیكن اینها گامهاى اوّلىِ كار است.[11]
 
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif پیشرفت ملت ایران پیشرفت فوق العاده‌ای است
پیشرفت ما در این زمینههائى كه مورد علاقهى ما و مجموعهى قشر فرهنگى و علمى كشور است، انصافاً پیشرفت فوقالعادهاى است. یعنى هیچ نباید تردید كنیم كه ما میتوانیم. این جلوى چشم همه است. ما در آغاز انقلاب، حدود صد و هفتاد هزار دانشجو داشتیم، امروز بیش از چهار میلیون دانشجو داریم. در آن زمان، پنج هزار عضو هیئت علمى داشتیم. همان اوائل، بنده خودم یادم هست كه این رقمِ پنج هزار، هِى تكرار میشد. بعضىها میگذاشتند میرفتند، كه قابل شمارش بود؛ میگفتند آقا یكى كم شد، ده تا كم شد! امروز اعضاى هیئت علمى ما بسیار فراتر از اینهاست. خوشبختانه ما دهها هزار اعضاى هیئت علمى داریم. امروز دویست دانشگاه جامع در سرتاسر كشور هست، دو هزار دانشگاه و مركز آموزش عالى در سطح كشور وجود دارد؛ اینها چیزهاى كمى نیست. ما همهى اینها را در شرائط تنگدستى انجام دادیم. همین تحریمى كه حالا گفته میشود تشدید كردند یا رو به تشدید دائمى است، خب، از اول وجود داشته. ما علاوهى بر این، جنگ هم داشتیم؛ علاوهى بر این، در دورانهاى مختلفى كاهش قیمتهاى نفت داشتیم؛ مشكلات فراوان داخلى بر ما تحمیل كرده بودند؛ افزایش جمعیت را داشتیم - جمعیت ما اول انقلاب سى و پنج میلیون بود؛ جمعیت دو برابر شده - همهى این مسائل بوده است؛ در عین حال ما بحمداللَّه این پیشرفت را پیدا كردیم.[12]
 
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif پیشرفت در منطق اسلام
اگر بخواهیم هدفهاى ملت ایران را در یك مفهوم خلاصه كنیم كه بتواند تا حدود زیادى خواسته‌هاى عمومى كشور و ملت را بیان كند و آن را در بر بگیرد، آن مفهوم كلیدى عبارت است از پیشرفت؛ منتها با تعریفى كه اسلام براى پیشرفت میكند. پیشرفت در منطق اسلام، متفاوت است با پیشرفت در منطق تمدن مادى غرب. آنها یك بُعدى مى‌بینند، آنها با یك جهت - جهت مادى - به پیشرفت نگاه میكنند. پیشرفت در نظر آنها، در درجه‌ى اول و به عنوان مهمترین، عبارت است از پیشرفت در ثروت و پیشرفت در علم و پیشرفت نظامى و پیشرفت فناورى. پیشرفت در منطق غربى اینهاست؛ اما در منطق اسلامى، پیشرفت ابعاد بیشترى دارد: پیشرفت در علم، پیشرفت در اخلاق، پیشرفت در عدالت، پیشرفت در رفاه عمومى، پیشرفت در اقتصاد، پیشرفت در عزت و اعتبار بین‌المللى، پیشرفت در استقلال سیاسى - اینها همه در مفهوم پیشرفت، در اسلام گنجانده شده است - پیشرفت در عبودیت و تقرب به خداى متعال؛ یعنى جنبه‌ى معنوى، جنبه‌ى الهى؛ این هم جزو پیشرفتى است كه در اسلام هست و در انقلاب ما هدف نهائى ماست: تقرب به خدا.[13]
 

منابع:
[1] بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالى‌ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
[2] همان
[3] همان
[4] همان
[5] بیانات در اجتماع مردم اسفراین‌ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
[6] همان
[7] همان
[8] همان
[9] همان
[10] همان
[11] بیانات در دیدار معلمان و اساتید دانشگاه‌های خراسان شمالى‌ ۱۳۹۱/۰۷/۲۰
[12] همان
[13] بیانات در اجتماع بزرگ مردم بجنورد ۱۳۹۱/۰۷/۱۹
----------------------------------------------------------------------------------------------------
روح پیشرفت

الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت | جلسه ۳۲۹ کلبه کرامت

ایران در مسیر پیشرفت

ما می توانیم(تصویر سازی هایی در مورد پیشرفت های ایران اسلامی در حوزه علم و فناوری)

اهمیت پیشرفت های علمی ایران از نگاه مراکز تحقیقاتی غرب+clip

و....


مطالب پیشنهادی

تماس با من

  • ایمیل: Bartarbin@yahoo.com
  • تلفن:
  • فکس:
  • موبایل:

همکاری با ما

چنانچه مایل به همکاری با ما هستید می توانید اخبار و مقالات خود را از طریق راه های ارتباطی به دست ما برسانید تا بعد از تایید سردبیر سایت منتشر نماییم.